اخبار دوره ها

سامانه الکترونیکی دروس دانشگاه تربیت مدرس

 
عکس مدیرکل سیستم
سامانه الکترونیکی دروس دانشگاه تربیت مدرس
از مدیرکل سیستم در شنبه، 6 اردیبهشت 1393، 10:00 صبح
 

موضوع «آموزش هركجا و هر زمان» و «يادگيري مادام العمر» با توجه به شرايط زندگي و فعاليت در دنياي امروز يك اصل پذيرفته شده و ضروري است وگسترش شبكه هاي اطلاعاتي و فناوريهاي نوين از جمله اينترنت فرصتهاي زيادي در امر يادگيري فراهم كرده كه يكي از اين فرصتها يادگيري الكترونيكي است.

تصویر کوچک صف�ه اول lms

در همين راستا اداره یادگیری الكترونيكي دانشگاه تربيت مدرس زير نظر دفترآموزشهاي آزاد،در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه به منظور تداوم بخشيدن و همگاني كردن آموزش و كمك به ارتقاء سطح دانش و فرهنگ عمومي در جامعه و توسعه آموزشهاي کاریردی و تخصصي از سال 1383 اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت مهارتی به شیوه یادگیری الکترونیکی نموده است.

جهت آشنایی و شرکت در دوره ها به بخش نام نویسی در دوره های کوتاه مدت مراجعه نمایید.